Kilpailu ja kuluttajavirasto

Voinko harrastaa Reilusti?

Tehtävän tavoitteena on lisätä oppilaan valmiuksia ja motivaatiota toimia ympäristön ja ihmisen hyvinvoinnin puolesta.

Tehtävän tavoitteena on lisätä oppilaan valmiuksia ja motivaatiota toimia ympäristön ja ihmisen hyvinvoinnin puolesta.

Keskeiset sisällöt:

ekologisesti, taloudellisesti, kulttuurisesti ja sosiaalisesti kestävä kehitys omassa koulussa ja elinympäristössä
yksilön ja yhteisön vastuu elinympäristön tilasta ja ihmisten hyvinvoinnista
hyvinvointiyhteiskunnan eri ulottuvuudet
tasa-arvo ja kestävä kehitys sekä muut keinot hyvinvoinnin edistämiseksi
oman talouden hallinta ja kulutuskäyttäytyminen
kuluttajan ja kansalaisen vaikuttamiskeinot
toivottava tulevaisuus ja sen edellyttämät valinnat ja toiminta.
ulkomaankaupan ja globaalitalouden merkitys
yksilö ja kotitaloudet kuluttajina ja talouden toimijoina

Harjoitukset:

1 ) KESKUSTELLAAN YHTEISKUNTAVASTUUSTA. Anna oppilaille luettavaksi Eurooppa-kalenterin artikkeli Reilua kauppaa.
Pohtikaa ja ottakaa selvää yhdessä mitä voisi olla yrityksen

a) ympäristövastuu

b) sosiaalinen vastuu

c) taloudellinen vastuu

Miettikää myös miten yksittäinen kuluttaja voi kantaa vastuutaan eri elämän alueilla.

2) SEINÄLEHTI HARRASTUKSISTA. Anna oppilaille luettavaksi artikkeli Kolme tuntia ja tuhat neulanpistoa. Pyydä oppilaita valitsemaan pareittain harrastus, josta ottavat selvää. Pyydä kirjaamaan mitä välineitä kussakin harrastuksessa tarvitaan.

Tehkää lopuksi seinälehtiä jossa oppilaat esittelevät:

mikä harrastus
mitä välineitä siihen kuuluu
mistä saitte idean perehtyä harrastukseen
mitä hyötyä ajattelette harrastuksesta olevan
arvioikaa harrastuksen vaikutuksia elämänlaadulle ja hyvinvoinnille , ympäristölle, perheelle, taloudelle
miettikää, voisiko harrastuksiin liittyä asioita, jotka eivät ole toivottavia. Mitä ne voisivat olla?
arvioikaa, miten helppoa oli löytää tietoa harrastuksesta

3) DRAAMA. Ottakaa selvää kehitysmaiden työoloista. Tehkää kaksi draamaa

tehtaasta, jossa käytetään lapsityövoimaa ei ole ilmastointia, työsopimuksia, työaikoja jne.
tehtaasta, joka pyrkii toimimaan vastuullisesti.

Pohtikaa mitä työolot vaikuttavat itse tuotteeseen. Miten ostajana voit päätellä tuotteen synnystä? Miksi kaikki yritykset eivät anna kunnollista korvausta tehdystä työstä. Miten voit omalla toiminnallasi vaikuttaa kunnon työolosuhteiden kehittymiseen.

4) KATSAUS KOULUN VÄLINEVARASTOON. Haastatelkaa koulun taito- ja taideaineiden opettajia. Laatikaa kysymyksiä, joilla selvitätte eri välineiden eettisyyttä ja ympäristöystävällisyyttä sekä välineiden hintoja. Keskustelkaa opettajan kanssa, miten välineiden eri ominaisuuksien arviointi onnistuu, kun tehdään kouluun hankintoja.

Laatikaa haastattelun perusteella ”julkilausuma”.

5) GALLUP. Laatikaa luokan kesken lukemienne artikkeleiden pohjalta kysymyksiä, joita haluatte kysyä harrastevälineiden myyjiltä ja harrastusseuroilta. Tehkää tuloksista näyttely.

6) TUTKITAAN TIETOLÄHTEITÄ. Valitkaa pareittain harrastusväline. Tutustukaa, mitä tietoa tuotteesta annetaan, mainitaanko suoria yhteystietoja yrityksen kuluttajayksikköön, minkälaista tietoa yrityksen www-sivuilla on, kerrotaanko siellä yrityksen eettisyydestä. Mahdollisuuksien mukaan voitte myös luokan kesken laatia kysymyksiä/asiakaspalautetta yritykselle.

7) PUOLESTA JA VASTAAN. Keskustelkaa artikkeleiden perusteella eettisestä kuluttamisesta ja järjestäkää väittely. Väittelijät etsittävät mahdollisimman perusteltuja näkökantoja.

Hinta ratkaisee
Valmistustapa ja olosuhteet ratkaisevat

Miten ja missä?

VINKIN MUOTO
VINKKITYYPPI