Kaksi Fingon keltaista Globaalit kansalaistaidot -esitettä puisella pöydällä.
Artikkeli

7 suositusta: Globaalit kansalaistaidot jatkuvan oppimisen ytimeen

Opetussuunnitelmat ohjaavat lapsia ja nuoria aktiiviseen kansalaisuuteen. Maailman tulevaisuus ei kuitenkaan ole vain heidän käsissään. Ota haltuun seitsemän suositustamme, joiden avulla myös aikuiset saadaan mukaan rakentamaan kestävää tulevaisuutta!

Teksti: Sanna Rekola

Fingo laati tänä syksynä Unescon elinikäisen oppimisen instituutin (UNESCO Institute for Lifelong Learning) toimeksiannosta selvityksen siitä, miten hyvin globaali kansalaiskasvatus toteutuu osana aikuiskasvatusta ja -koulutusta Suomessa. Selvitys julkaistaan myöhemmin tänä vuonna Unescon toimesta. Halusimme kuitenkin jo nyt tuoda esille suosituksemme, joiden kokoamiseen kutsuimme mukaan aikuiskasvatuksen ja -koulutuksen keskeiset toimijat.

Selvityksemme mukaan aikuiskasvatusta ja -koulutusta luotaavista visioista, linjauksista ja ohjelmista puuttuvat kestävän kehityksen päämäärät ja globaalit kansalaistaidot toistaiseksi lähes kokonaan. Asiakirjoissa painottuvat vahvasti työelämän tarpeet. Positiivisena poikkeuksena aikuiskasvatuksen alalla loistaa vapaa sivistystyö, jonka toiminnassa teemat ovat olleet mukana jo pitkään.

Onneksi nyt on tuhannen taalan paikka kääntää kurssia ja varmistaa, että myös aikuisten edellytykset toimia aktiivisesti globaalisti kestävän tulevaisuuden edistämiseksi toteutuvat. Opetus- ja kulttuuriministeriö on käynnistänyt jatkuvan oppimisen uudistuksen, jonka ytimeen globaalit kansalaistaidot tulee istuttaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteen 4.7 mukaisesti.

Ota suositukset haltuun ja tule mukaan yhteistyöhön tekemään niistä totta!

1. Globaali kansalaiskasvatus jatkuvan oppimisen ytimeen

Opetus- ja kulttuuriministeriö on käynnistänyt jatkuvan oppimisen uudistuksen. Globaali kansalaiskasvatus on otettava uudistuksen ytimeen ja huomioitava jatkuvan oppimisen tiekartassa. Suomella on mahdollisuus toimia kestävän kehityksen edelläkävijänä ja esimerkkinä muille.

2. Yhteistyöfoorumi aikuiskasvatustoimijoille

Aikuiskasvatuksen toimijakenttä on laaja ja hajanainen. Suomeen tarvitaan toimijat kokoava yhteistyöfoorumi, joka edistää globaalia kansalaiskasvatusta ja tukee vertaisoppimista sekä hyvien käytäntöjen jakamista aikuiskasvatuksen alalla.

3. Kansallinen strategia globaalille kansalaiskasvatukselle

Globaalin kansalaiskasvatuksen valtavirtaistaminen osaksi kaikkea oppimista edellyttää kansallisen strategian laatimista. Strategiassa on tärkeää tuoda yhteen eri politiikanalat sekä hyödyntää formaalin, non-formaalin ja informaalin oppimisen tarjoamat mahdollisuudet globaalille kansalaiskasvatukselle.

4. Globaalit kansalaistaidot ja kestävä kehitys aikuiskasvatuksen opetussuunnitelmiin

Globaalit kansalaistaidot ja kestävä kehitys on sisällytettävä myös aikuisille suunnattujen opintojen ja koulutusohjelmien opetussuunnitelmiin.

5. Rahoitusta globaalille kansalaiskasvatukselle

Julkisissa rahoitushauissa on kannustettava aikuiskasvatustoimijoita sisällyttämään globaali kansalaiskasvatus ohjelmiinsa ja hankkeisiinsa.

6. Tukea aikuiskasvatuksen opettajille

Aikuiskasvatuksen opettajille on tarjottava mahdollisuuksia oman ammattitaitonsa kehittämiseen kestävän kehityksen ja globaalien kansalaistaitojen osalta. Teemat on sisällytettävä opettajankoulutukseen ja niistä on tarjottava täydennyskoulutusta. Lisäksi on tuettava opettajien vertaisoppimista ja verkostoitumista.

7. Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen monipuolisemmaksi

Osaamista on tunnistettava ja tunnustettava laajemmin myös formaalien oppimisympäristöjen ulkopuolella. Esimerkiksi digitaalisten osaamismerkkien hyödyntäminen tukee jatkuvaa oppimista ja kansalaisten omaehtoista osaamisen kehittämistä.

* * *

Suositukset suomeksi (pdf)

Recommendations in English (pdf)

Lisätietoja:
Sanna Rekola
Globaalikasvatuksen asiantuntija, Fingo
sanna.rekola@fingo.fi
050 317 6697

Uusimmat artikkelit