Viittomakieli

Tälle sivulle on koottu viittomakielisiä videoita, joissa kerrotaan erityisesti kuurojen asemasta kehitysmaissa mutta myös köyhyydestä ja globaaleista ongelmista.

Kehitysmaat

Lataa viittomakielinen video:

Suurin osa maailman ihmisistä elää kehitysmaissa. Kehitysmaat ovat usein luonnonvaroiltaan ja kulttuuriltaan rikkaita, mutta niiden varallisuus on jakautunut epätasaisesti. Rikkaat teollisuusmaat ja monikansalliset yhtiöt, sekä joissakin tapauksissa myös korruptoituneet hallitsijat, hyötyvät kehitysmaiden luonnonvaroista ja työvoimasta. Samalla suuri osa kehitysmaiden ihmisistä joutuu elämään vaikeissa oloissa.

Maailmassa on noin 800 miljoonaa hyvin köyhää ihmistä. He kärsivät muun muassa ruoan, juomaveden, lääkkeiden ja koulutuksen puutteesta. Köyhyyteen liittyy perustavanlaatuisten ihmisoikeuksien puute.

Rikkain viidesosa maailman väestöstä kuluttaa maapallon luonnonvaroista suurimman osan. Pelkästään länsimaisten ihmisten suosima ruokavalio lohkaisee ison siivun maapallon varoista. Tasaisesti jaettuna maailmassa riittäisi ruokaa kaikille noin kaksi kiloa päivässä.

Myös väkivaltaiset konfliktit ovat vakava kehityksen este useissa kehitysmaissa. Köyhyys, luonnonmullistukset ja huono hallinto voivat aiheuttaa sotia, epävakautta ja väkivaltaa. Hyvin toteutettu kehitysyhteistyö voi vähentää yhteiskunnallista epäoikeudenmukaisuutta ja siten lisätä vakautta ja turvallisuutta.

Kuurot kehitysmaissa

Lataa viittomakielinen video:

Suurin osa maailman kuuroista asuu kehitysmaissa, joissa syrjintä ja ennakkoluulot kuuroja kohtaan ovat yleisiä. Suurin osa kuuroista kehitysmaissa elää suuressa köyhyydessä.

Asenteet kuuroja kohtaan ovat monissa kehitysmaissa hyvin negatiiviset. Monissa perheissä kuuroja lapsia jopa piilotellaan.

Viittomakielisiä roolimalleja ei ole, minkä seurauksena myönteisen käsityksen rakentaminen kuuroudesta on vaikeaa.

Monissa maissa kuuroilla ei ole täysiä kansalaisoikeuksia. He eivät saa esimerkiksi äänestää eivätkä mennä naimisiin toisen kuuron kanssa.

Kuurojen naisten ja tyttöjen asema kehitysmaissa on kaikista huonoin. He saattavat elää eristettynä ja halveksittuna tietämättömänä omasta arvostaan ja oikeuksistaan.

Suurin osa kuuroista lapsista syntyy kuuleville vanhemmille eikä useimmilla vanhemmilla ole mahdollisuutta saada viittomakielen opetusta. Kuurot ovat siis usein eristyksissä jopa omassa perheessään, kun heillä ei ole yhteistä kieltä sisarustensa ja vanhempiensa kanssa. Jos lapsella ei ole omaa kieltä, se vaikuttaa hänen älylliseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen kehitykseensä. Hänen mahdollisuutensa ymmärtää ympäröivää maailmaa on hyvin heikko ja aikuisena hän ei usein pysty suoriutumaan arkipäivän toimista riittävän itsenäisesti.

Vain murto-osa kuuroista lapsista kehitysmaissa käy koulua ja vain yksi prosentti saa opetusta viittomakielellä. Edes siellä missä on kuurojen kouluja tai erityisluokkia, opettajat eivät siis osaa viittoa. Harvat kuurot onnistuvat tämän takia käymään koulun loppuun.

Usein oman järjestön perustaminen on käynnistänyt kuurojen aseman kehityksen.

Avainkysymyksiä kehitykseen ovat:

  • viittomakielen lainsäädännöllinen asema
  • tiedon ja palvelujen saaminen viittomakielellä
  • viittomakielen tulkkipalvelujen kehittäminen.

Viittomakieli kehitysmaissa

Lataa viittomakielinen video:

Kuten kaikkialla maailmassa viittomakielen aseman vahvistuminen on tärkein kuurojen asemaa parantava tekijä myös kehitysmaissa. YK:n julistukset ja sopimukset korostavat kansalaisten oikeutta käyttää omaa kieltään sekä lapsen oikeutta omaan kieleen. Viittomakielen käyttö avaa kuuroille mahdollisuuksia koulutukseen, työhön, tiedonsaantiin, perheen perustamiseen ja harrastuksiin.

Vaikka kuurojen järjestöt ovat alkaneet edistää kansallisen viittomakielen käyttöä, on edelleen paljon maita, joissa kuurojen oikeus kieleen ei toteudu. Hyvin monessa kehitysmaassa viittomakielen merkitystä ja asemaa ei tiedosteta eikä tunnusteta.

Joissakin kehitysmaissa ei edes ole kehittynyt yhteistä viittomakieltä. Näissä maissa kuurot tuskin tietävät, että viittomakieli on olemassa tai että jossakin on toisiakin kuuroja.

Viittomakielen tulkkeja on kehitysmaissa yleensä todella vähän, joissakin maissa ei yhtään ja joissakin vain 1-2 koko maassa. Kommunikointi ympäröivän yhteiskunnan kanssa sekä omien oikeuksien puolustaminen voi siis olla hyvin vaikeaa.

Kuurojen Liiton hankkeet

Lataa viittomakielinen video:

Maailmassa Suomen Kuurojen Liitto on yksi harvoja organisaatioita, joka laajamittaisesti tekee kehitysyhteistyötä kuurojen elinolosuhteiden parantamiseksi ja ihmisoikeuksien toteutumiseksi.

Kehitysyhteistyö on vakiintunut tärkeäksi osaksi liiton toimintaa. Monipuoliset kansainväliset suhteet antavat työlle hyvän perustan. Suomen Kuurojen Liitto on kansainvälisesti tunnettu viittomakielen ja kuurojentyön asiantuntija. Se haluaa kantaa vastuunsa kuurojen elinolojen parantamisesta myös Suomen rajojen ulkopuolella.

Kuurojen Liitolla on käynnissä useita kehitysyhteistyöhankkeita Balkanin alueella, Afrikassa ja Kaakkois-Aasiassa osana Vammaiskumppanuusohjelmaa.

Kaikilla näillä alueilla kuurojen asema on ollut huono eikä parannuksia saada aikaan kovin nopeasti.

Afrikan maat ovat pitkäaikaisimpia kumppaneita. Ensimmäiset kumppanuussuhteet liitto solmi itäisessä Afrikassa perustettujen kuurojen järjestöjen kanssa.

Kuurojen Liiton ja sen kehitysmaalaisten kumppaneiden projekteissa kuurot tukevat toisiaan. Kuurojen Liitto pyrkii myös vaikuttamaan kehityspolitiikkaan kuurojen ihmisoikeuksien parantamiseksi ja inhimillisen sekä kielellisen tasa-arvon lisäämiseksi.

Muita aiheita

Köyhyyden mittarit

Köyhyyden taustalla

Kehitysyhteistyö

Suomalainen kehitysyhteistyö

Esimerkkejä saavutuksista

Vuosituhattavoitteet

Kauppa

Reilu kauppa

Ihmisoikeudet

Naisten asema

Vammaiset kehitysmaissa

Terveys

Aids