Agenda 2030

Agenda 2030 on vallankumouksellinen kestävän kehityksen ohjelma, joka ohjaa kaikkia maailman maita ponnistelemaan kestävän tulevaisuuden eteen. Agenda 2030 koostuu 17 tavoitteesta, jotka pyrkivät kestävyyden saavuttamiseen kaikilla elämänaloilla.

Koulutuksella ja kasvatuksella on merkittävä rooli tavoitteiden saavuttamisessa. Ihmisillä tulee olla riittävästi ymmärrystä kestävän kehityksen edellytyksistä ja eväitä osallistua yhteisiin talkoisiin.

Tavoite 4.7 summaa globaalikasvatuksen päämääriä. Sen mukaan vuoteen 2030 mennessä tulee varmistaa, että kaikki oppijat saavat kestävän kehityksen edistämiseen tarvittavat tiedot ja taidot esimerkiksi kestävää kehitystä ja kestäviä elämäntapoja, ihmisoikeuksia, sukupuolten tasa-arvoa, rauhan ja väkivallattomuuden kulttuurin edistämistä, maailmankansalaisuutta, kulttuurien monimuotoisuuden sekä kulttuurin osuutta kestävässä kehityksessä arvostavan koulutuksen kautta.

Koulutuksesta ja kasvatuksesta vastaava Unesco on koonnut paljon tietoa ja tukea globaalikasvatuksen ja kestävän kehityksen kasvatuksen toimeenpanon tueksi globaalisti.

Tavoitteen 4.7 toimeenpanon ja siihen liittyvän vaikuttamistyön tueksi on perustettu kansainvälinen, toimijoita monialaisesti yhteen kokoava Bridge 47 -verkosto. Verkoston toimintaa koordinoi Fingo.

Envision 4.7.-konferenssin suositukset

Vuonna 2019 200 kansainvälistä asiantuntijaa päättäjistä kansalaisyhteiskunnan edustajiin kokoontui Envision 4.7 -konferenssiin luomaan tiekartan ja suositukset tavoite 4.7:n toimeenpanoon Euroopassa.

Lue lisää