Mediakasvatus ikoni oranssilla taustalla.

Media

Mediakasvatus on globaalikasvatuksen kentässä läpileikkaava teema. Mediat muokkaavat vahvasti käsityksiämme maailmasta. Sosiaalinen media avaa paljon mahdollisuuksia esimerkiksi vaikuttamiseen, mutta myös lisää medialukutaidon tärkeyttä. 

Mediakasvatus tarjoaa eväitä eri medioiden ja niissä välitettyjen viestien kriittiseen tarkasteluun. Siinä tehdään näkyväksi viestintään liittyvää valtaa ja vahvistetaan ihmisten medialukutaitoa. Olennaista on myös edistää ihmisten kykyä hyödyntää eri medioita yhteiskunnalliseen osallistumiseen, vaikuttamiseen ja toimivaan vuorovaikutukseen. 

“Mediakasvatuksen avulla on mahdollista välittää ja ylläpitää kulttuuris-sosiaalista sivistyksen perinnettä, kulttuurista hiljaista tietoa ja historiallista tietoa. Medioitumisen myötä kasvatuksellinen valta on osittain siirtynyt ihmisen lähipiiristä ja kokemuksista globaaleille mediakulttuurin toimijoille. Näin ollen yhtenä tärkeänä mediakasvatuksen tavoitteena on sellainen laaja kulttuurinen ja sivistyksellinen medialukutaito, joka pitää sisällään ymmärrystä, taitoja, kokemusta ja kriittistä kykyä arvioida ympäröivää yhteiskuntaa. Kriittisyys tarkoittaa tässä uteliaisuutta, kyseenalaistamista, totuudellisuutta ja yhteiskunnallisuutta, ei lähtökohtaisesti mediavastaista asennetta.” (mediataitokoulu.fi

Kansalaisjärjestöjen ja muiden toimijoiden globaalikasvatusmateriaaleja keräävästä Globaalikasvatuksen vinkkipankista löytyy ideoita myös media-aiheen käsittelyyn. Järjestöt ovat kehittäneet esimerkiksi medialukutaidon kehittämiseen tarkoitettuja oppaita ja menetelmiä, jotka on suunnattu kasvatus- ja koulutustyötä tekevien globaalikasvattajien tueksi.