Viranomaisten rooli

Globaalikasvatus liittyy usean eri hallinnonalan toimintaan.

Globaali vastuu linkittyy vahvasti Suomen ulko- ja kehityspolitiikkaan. Kehityspoliittisessa selonteossa (2016) todetaan, että kehitysviestintää ja globaalikasvatusta tarvitaan, jotta kansalaiset saavat tietoa globaalista kehityksestä ja keinoista vaikuttaa siihen. Ulkoministeriö tukee kansalaisjärjestöjen globaalikasvatus- ja viestintätyötä ja teettää vuosittain mielipidekyselyn suomalaisten asennoitumisesta kehitysyhteistyöhön.

Kasvatuksen näkökulmasta opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) rooli on keskeinen. Sen toimialalla tehdään muun muassa koulutuksen ja nuorisoalan kannalta tärkeitä linjauksia. OKM:n alaisuudessa toimii myös Suomen Unesco-toimikunta. OKM myöntää avustuksia nuorisojärjestöjen toimintaan, ystävyysseuroille ja kansalaisjärjestöjen rauhantyöhön. Rasismin vastaiseen toimintaan ja monikulttuurisuuden edistämiseen rahoitusta myöntää OKM:n alla toimiva Taiteen edistämiskeskus Taike.

Opetushallitus vastaa koulutuksen kehittämisestä Suomessa. Valtakunnalliset opetussuunnitelmien perusteet määrittelevät globaalikasvatuksen koulujen perustehtäväksi ja ohjaavat kouluja kestävän ja vastuullisen elämäntavan edistämiseen. Myös ihmisoikeudet ovat vahvasti mukana opetussuunnitelmissa. Tukea koulujen globaalikasvatukseen on koottu sivustolle Polkka.info. Vuoden 2017 alussa Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO liittyi yhteen Opetushallituksen kanssa. Globaalit kysymykset ja aktiivinen kansalaisuus kuuluvat uuden opetushallituksen toimialaan varsin laajasti.

Myös muut viranomaiset linkittyvät globaalikasvatukseen. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoasiat sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan. Aktiivista kansalaisuutta ja demokratiakasvatusta puolestaan edistetään oikeusministeriön alla.

Sanomattakin on selvää, että poikkihallinnollista yhteistyötä tarvitaan. Agenda 2030 tarjoaa luontevan viitekehyksen yhteistyölle kestävän kehityksen edistämiseksi, mutta tarvitaan myös konkreettisempia suunnitelmia kasvatuksen ja koulutuksen osalta.

Kansalaisjärjestöjen aloitteesta vuoden 2018 aikana on tavoitteena laatia linjauksia kestävän kehityksen kasvatuksen ja koulutuksen eteenpäin viemiseksi. Prosessia koordinoi opetus- ja kulttuuriministeriö.