Henkilö istuu pöydän ääressä tekemässä muistiinpanoja.
Kuva: Frame, Voice, Report! -koulutus 9.11.2018
Blogi

Viisi vinkkiä FVR-projektitukea hakeville järjestöille

Mitä Frame, Voice, Report! -hankkeen projektitukea hakevien järjestöjen kannattaa ottaa huomioon kirjoittaessaan hakemusta? Lue vinkit edellisen hakukierroksen arviointien pohjalta kootut vinkit suunnitteluun!

Teksti: Johanna Harjunpää Kuva: Hanna Vaittinen

Frame, Voice, Report! -hankkeen projektituen ensimmäisellä hakukierroksella 13 projektia sai rahoituksen, mutta seitsemän hakemusta jouduttiin hylkäämään. Järjestöt voivat hakea Frame, Voice, Report! -hankkeen projektitukea globaalikasvatus- ja kehitysviestintähankkeisiin, jotka edistävät kestävän kehityksen tavoitteisiin sitoutumista.

Kokosin arviointikonsulttien kirjaamista hylkäysperusteista ja pisteitä alentavista puutteista viisi vinkkiä joulukuussa alkavalle seuraavalle hakukierrokselle. Kaikki hylätyt hakemuksen saivat myös yksityiskohtaisen palautteen omasta hakemuksestaan.

Seuraava hakukierros järjestetään 1.12.2018 – 31.1.2019. Onnea hakuun!

1. Tee realistinen ja johdonmukainen budjetti

Budjetti tulee olla realistisesti suunniteltu ja vastata projektisuunnitelman sisältöä. FVR-hankkeessa projektibudjetteja ei myöntövaiheessa “juustohöylätä”, vaan niitä katsotaan kokonaisuutena. Myös mahdolliset palkkakulut tulee olla sopivassa suhteessa toimintojen määrään ja laajuuteen.

Jos projektissa tehdään laitehankintoja, ne eivät saa muodostaa suurta osaa budjetista. Kyseessä on vain vuoden mittainen projekti, joten laitehankinnat täytyy aina erikseen perustella. Miksi laitteita hankitaan ja mitä niille tapahtuu projektin päättyessä?  

Kustannusten tulee olla sopivassa suhteessa myös tavoiteltavan kohderyhmän kokoon; jos tavoitettu ihmismäärä on todella pieni ja kustannukset korkeat, täytyy intervention syvyys ja muutosvoima perustella todella huolellisesti.

Projektin arvioinnissa katsotaan järjestön kapasiteettia toteuttaa projekti, ja yksi tapa arvioida tätä on järjestön taloustilanne suhteessa budjettiin. Jos projektin budjetti on suhteettoman suuri verrattuna omaan varainhankintaan, se täytyy perustella erityisen hyvin.

2. Muotoile hakemus FVR-hankkeen omiin teemoihin ja suosituksiin sopivaksi

Projektisuunnitelmaa tehtäessä on tärkeää tutustua FVR-hankkeen laatukäsikirjan, Toolkitin suosituksiin ja osoittaa se myös hakemuksessa.

Hakemuksessa kannattaa analysoida tai ainakin mainita, mitä Toolkitissa mainituista viitekehyksistä tullaan käyttämään, sekä miten “Etelän ääni” on sisällytetty hankkeeseen.

Jos projekti ei vastaa FVR-hankkeen pääteemoihin, se on vaarassa jäädä alemmille pistesijoille. Hakemusten arvioinnissa priorisoidaan hankkeita, jotka vastaavat hankkeen pääteemoihin, joita ovat ilmastonmuutos, muuttoliike ja sukupuolten välinen tasa-arvo. Hakemuksessa täytyy myös kuvailla, miten projekti liittyy YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Mihin tavoitetta se edistää ja millä tavalla?  

Substanssiosaaminen valitusta teemasta täytyy myös osoittaa jotenkin; joko sitä on järjestöllä itsellään tai sitä hankitaan jostain muualta, esimerkiksi yhteistyöllä toisen järjestön kanssa.  

Jos projektissa tehdään mediayhteistyötä, ei riitä, että mainitaan yleinen ja tarkemmin määrittelemätön kiinnostus mediayhteistyöhön. Hakemuksessa täytyy kuvailla millaista yhteistyötä on suunnitteilla, onko toimittajiin oltu yhteydessä tai mikä media voisi olla kiinnostunut aiheesta.

3. Mieti tarkkaan, miten kohderyhmät tavoitetaan ja sitoutetaan

Kohderyhmän tavoittaminen ja sitouttaminen on tärkeää FVR-hankkeessa. Hakemuksessa tulee kuvailla, kuinka monta ihmistä tavoitetaan, mihin laskelma perustuu ja keitä he ovat.

Projektisuunnitelmassa kannattaa miettiä erityisesti sitä, keitä kohderyhmään kuuluu ja millainen strategia on paras juuri niiden ihmisten tavoittamiseen. Onko kohderyhmä määritelty realistisesti? Tavoittavatko suunnitellut toiminnot juuri tämän kohderyhmän?

Tavoittaminen ja sitouttaminen ovat kaksi eri asiaa; pelkkä tietoisuuden lisääminen ei riitä, täytyy myös kuvailla miten tietoisuuden lisääntyminen johtaa muutokseen. Sitouttaminen ei ole yksinkertaista eikä välttämättä helppoa. Mutta se on tärkeää, sillä FVR-hankkeessa halutaan rahoittaa erityisesti projekteja, jotka sitouttavat ihmisiä YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin.

Myös hankkeen kohderyhmien osallistaminen hankkeen suunnitteluun ja toteutukseen kannattaa kuvailla, jos sitä on tehty. Erityisesti nuorten kanssa tehtävien hankkeiden kohdalla se on tärkeää.

4. Rakenna realistinen ja toimiva tulosketju

Tavoitteiden määrittely on projektisuunnitelmassa erittäin tärkeää. Mitä projektissa tavoitellaan? Millaista muutosta halutaan saada aikaan? Mutta tärkeää on myös miettiä, miten tavoitteisiin pääsemistä mitataan.   

Varsinaisen tulosketjun käyttäminen ei ole projektisuunnitemassa välttämätöntä, mutta jollain tavalla hakemuksessa täytyy osoittaa, miten suunnitellut toiminnot johtavat projektin tavoitteisiin.

Kannattaa muistaa myös, että kyseessä on pisimmillään vuoden mittainen projekti, ja asettaa tavoitteen kunnianhimo sopivalle tasolle. Vuodessa ei voi saada aikaan mittavaa muutosta, eikä sellaista voida vaatiakaan.

5. Kuvaile toiminnot tarkemmin

FVR-hankkeen rahoitushakemukset lukee ja pisteyttää ulkopuolinen arviointikonsultti. Toimintojen kuvailu pitäisi olla riittävän yksityiskohtaista, että ulkopuolinen ymmärtää mistä on kyse. Mitä tehdään ja milloin? Kuka tekee? Millaisia sisältöjä esimerkiksi työpajoille on suunniteltu? Kuka niitä vetää? Keitä tavoitetaan?  

Toimintojen linkittyminen toisiinsa on hyvä kuvailla; miksi näitä asioita tehdään, miten ne liittyvät projektin tavoitteisiin tai miten toiminnot johtavat tavoitteiden saavuttamiseen? Ovatko toiminnot realistisia toteuttaa?

Jos projektissa suunnitellaan esimerkiksi kouluyhteistyötä, on hyvä kuvailla aikaisempaa yhteistyötä koulujen kanssa, yhteyksiä kouluun ja opettajiin, sekä osoittaa yleisesti koulumaailman tuntemista. Kun kyseessä ovat koululaisten työpajat, kuvaile myös, millaista pedagogista osaamista järjestöllä on.

Bonus: Työnjaon tekeminen yhteishankkeissa

Kuvaile hakemuksessa kumppanijärjestön rooli ja työnjako järjestöjen välillä. Mitä lisäarvoa yhteistyö tuo hankkeeseen?

Projektia suunniteltaessa tulisi miettiä kannattaako hakea mahdollisimman isoa hanketta, vai taktikoida ja hakea pienempää?

Etenkin jos järjestöllä ei ole näyttöä isomman hankkeen pyörittämisestä, kannattaa järjestön kapasiteetti ja osaaminen perustella huolellisesti, tai harkita pienemmän rahoituksen hakemista.

Lue myös blogikirjoitukseni Puoli vuotta Frame, Voice, Report! -hanketta, jossa on kuvailtu yleisemmin ensimmäisen hakukierroksen kuulumisia ja Sanna Rekolan blogi “Nyt hankkeet hautumaan”, jossa on yleisiä vinkkejä hankesuunnitteluun.  

Kaikista rahoitetuista projekteista löytyy tiivis kuvaus Frame, Voice, Report! -hankkeen verkkosivuilta.

Frame, Voice, Report! on Euroopan unionin rahoittama hanke. Tämä asiakirja on tuotettu Euroopan unionin rahoitustuella. Tämän asiakirjan sisällöstä vastaa tuensaaja, eikä sen voida missään olosuhteissa katsoa heijastavan Euroopan unionin kantaa.

,

Tämä asiakirja on tuotettu Euroopan unionin rahoitustuella. Tämän asiakirjan sisällöstä vastaa tuensaaja, eikä sen voida missään olosuhteissa katsoa heijastavan Euroopan unionin kantaa.

Uusimmat artikkelit