Sitra

Tulevaisuuden tekijän työkalupakki

Suomalaisten tulevaisuustalo Sitran sivuilta löytyvä Tulevaisuuden tekijän työkalupakki on sovellettevissa myös koulujen ja oppilaitosten käyttöön. Sitran työkalujen avulla voi teettää pidemmän tulevaisuuden tutkimiseen liittyvän kokonaisuuden tai valita mieleisensä harjoitukset.

Sitran Tulevaisuuden tekijän työkalupakki on sovellettavissa myös oppilaitosten käyttöön. Tähän vinkkiin on koottu sivuston työkaluista sopivimmat sekä ohjeita niiden käyttöön nuorten kanssa. Voit teettää harjoitteiden avulla joko pidemmän tulevaisuuteen liittyvän projektin tai valita mieleisesi työkalut käyttöön.

1. Megatrendikortit
Megatrendillä tarkoitetaan suurta ja melko vääjäämätöntä globaalin tason muutosta. Aluksi voi pohtia megatrendejä: millaisia megatrendejä historiassa on ollut? Millaisia megatrendejä on nyt havaittavissa? Megatrendikorttien avulla voi pohtia nykyisiä megatrendejä ja visioida tulevaisuutta. Korttien mukana tulee ohjeita niiden käyttöön, mutta niitä voi hyödyntää omalle ryhmälleen sopivalla tavalla.

2. Heikot signaalit
Tässä harjoituksessa pohditaan ja tunnistetaan tulevaisuuden merkittäviä muutoksia heikkojen signaalien, eli vielä melko uusien ja yllättävien merkkien kautta. Se haastaa oppilaat pohtimaan ympärillä olevaa maailmaa ja omia ajatusmallejaan. Harjoituksen ydinajatusta voi hyvin muokata ryhmän huomioiden. Tarkoitus ei välttämättä ole mennä mahdollisimman syvälle tulevaisuuden ennustamiseen, vaan pohtia mitä yllättäviä ilmiöitä opiskelijat ovat huomanneet tai mistä kuulleet, jotka voisivat vaikuttaa tulevaisuuden kehitykseen.

3. Näkökulmat tulevaisuuteen
Harjoituksen avulla pystyy pohtimaan omaa ja muiden suhtautumista tulevaisuuteen ja sen eri mahdollisuuksiin. Ovatko erilaiset megatrendit uhka vai mahdollisuus? Tarkoitus on pohtia aikaisemmin käsiteltyjä megatrendejä ja niiden potentiaalisia vaikutuksia. Sivulta löytyvää nelikenttää voi käyttää pohdinnan taustalla. Harjoituksessa voidaan joko määritellä tarkemmin osallistujien suhtautumista tai esimerkiksi kartoittaa ryhmän yleistä ajattelumallia.

4. Tulevaisuuden sanomat
Harjoituksen avulla tulevaisuutta arkipäiväistetään uutisotsikoiden avulla. Mikä nousee sanomalehden kanteen vuonna 2048? Harjoituksen avulla tulevaisuusajattelu konkretisoituu ja ajatuksia on helppo jakaa muiden kanssa.

5. Vision kirjoittaminen
Tässä harjoituksessa keskitytään omien visioiden suunnitteluun. Vision pohjalla voi käyttää aikaisemmin käytettyjä megatrendikortteja tai erillisenä harjoituksena tehdessä pohtia yleisesti maailman ja yhteiskunnan tämän hetkisiä ongelmia. Millaisia ratkaisuja opiskelijat keksivät tulevaisuuden haasteisiin ja muutoksiin? Mikä on heidän oma tulevaisuuden visionsa? Ohjeistuksessa viitataan organisaatioon, mutta ohjeita voi muokata ryhmälle sopivaksi.

6. Testaa visiosi kolmesta eri näkökulmasta
Harjoituksessa omaa visiota tarkastellaan eri näkökulmista ja pohditaan, mitkä asiat muuttuvat, miten niistä viestitään muille ja miten visioon kenties suhtaudutaan. Vision tarkastelussa käytetään kolmea eri hahmoa, joiden on tarkoitus keskustella asiasta kahdesta eri perspektiivistä: ensin suhtautuen toisiinsa ja toistensa näkemyksiin negatiivisesti ja sitten yhteisymmärrykseen pyrkien. Harjoitus opettaa keskustelutaitoja sekä pohtimaan asioita monipuolisesti: miten eri tavoin asiat voidaan nähdä?

7. Ratkaisujen skaalaus
Harjoitusten lopuksi voidaan vielä tutustua tarkemmin toistaiseksi marginaalisiin tulevaisuuden visioihin ja ratkaisuihin sekä niiden seurauksiin ja seurauksien vaikutuksiin. Apuna voi käyttää Sitran sivuilta löytyviä esimerkkejä projekteista. Tarkasteltavia esimerkkejä voi keksiä myös itse, käyttää omaa visiotaan tai antaa mielikuvituksen laukata. Tärkeää on pohtia mahdollisten ratkaisujen vaikutuksia ja seurauksia. Harjoituksessa käytettävä vaikutusten kehämäinen tarkastelu voi olla opiskelijoille hyvin antoisaa ja ajatuksia herättävää.

 

Miten ja missä?

VINKIN MUOTO
VINKKITYYPPI