Kuvituskuva. Idea globaalikasvatukseen.
Kuva: Classroom globes in different sizes.
Blogi

Alkuun globaalikasvatuksessa: Lähde liikkeelle omista mielenkiinnon kohteista

Globaalikasvatuksella tarkoitetaan kestävään tulevaisuuteen tähtäävää, yhteisvastuuta korostavaa globaalien kansalaistaitojen opetusta. Globaalikasvattajien päämääränä on muuttaa kohderyhmän käsitystä maailmasta ja auttaa heitä työskentelemään aktiivisesti muutoksen aikaansaamiseksi. Mutta miten globaalikasvatuksessa pääsee alkuun koulumaailman kiireiden keskellä?

Teksti: Elina Tiensuu Kuva: Berezko iStock

Suomalaislapset ovat erityisasemassa, sillä periaatteet globaalikasvatuksesta on sisällytetty sekä varhaiskasvatussuunnitelmien että opetussuunnitelmien valtakunnallisiin perusteisiin. Tämä tarkoittaa sitä, että eri oppilaitoksilla, luokka-asteesta riippumatta, ja jopa päiväkodeilla on velvollisuus ottaa globaalikasvatuksen teemoja aktiivisesti huomioon toiminnassaan ja menettelytapojen suunnittelussa.

Tuttujen kurssirakenteiden ja arjen keskellä saattaa kuitenkin tuntua hankalalta yhdistää globaalikasvatuksen teemoja omaan opetukseen, saati löytää energiaa koko koulun toimintakulttuurin muuttamiseksi. Tärkeää onkin, että kasvattajalla on aitoa motivaatiota luoda uusia käytäntöjä.

Globaalikasvatuksen lähestyminen oman motivaation kautta

Aivan kuten muukin opetus, myös globaalikasvatuksen toteutus lähtee omasta motivaatiosta ja innostuksesta jakaa tietoa. Globaalikasvatusta kannattaakin lähestyä omien mielenkiintojen kautta. Ensiksi kannattaa pohtia, miksi kiinnostuit alastasi ja millaisia tietoja ja taitoja haluat oppilaillesi antaa?

Omaa motivaatiota kannattaa alkaa hyödyntää yksittäisten kurssien tai opintokokonaisuuksien uudelleensuunnittelussa ja laajentaa toimintaa osaamisen kartuttua koko koulua koskevaksi toimintakulttuurin muutokseksi. Tarkastele myös oppikirjaa ja mieti, vastaako se sinun omiin vaatimuksiisi tiedonannosta ja globaalikasvatuksen teemojen käsittelystä. Jos ei, muista, että sinulla on opettajana oikeus etsiä materiaalia muualta ja tuoda tärkeät globaalikasvatuksen teemat esille sekä luokkahuoneessa että muualla koulussa.

Millaista tulevaisuutta haluat rakentaa?

Jos vaatimukset globaalikasvatuksen toteuttamisesta tuntuvat raskailta ja turhan kuormittavilta koulumaailman paineiden vuoksi, muista, että opettajat ovat vahvasti mukana kehittämässä yhteiskuntaa ja tulevaisuutta. Kannattaa siis miettiä, millaista yhteiskuntaa haluat olla olla luomassa ja millaisena haluat tulevaisuuden nähdä. Näin globaalikasvatuksen teemoja on helpompi lähestyä kokonaisvaltaisesti.

Kenties voit lähestyä opetettavaa asiaa kestävän kehityksen, ympäristön tai ihmisoikeuksien kautta, tai ehkäpä pyrit ohjaamaan oppilaita mediakriittisyyden pariin. Mahdollisesti tuet työlläsi moninaisuuden ja yhdenvertaisuuden toteutumista tai rauhankasvatusta. Muista kuitenkin, ettei globaalikasvatuksen lisääminen opetukseen ole ylimääräistä työtä, vaan osa opetussuunnitelmaa ja tulevaisuuden kestävyyteen vaikuttamista.

Kasvattajan kannattaa myös pitää mielessä, että ensi sysäyksen jälkeen tiedonnälkä ja mahdollisuus soveltaa opittua kasvavat, joten globaalikasvatuksen sovittaminen kurssien rakenteisiin helpottuu.

Kenttä on laaja

Oppilaiden lisäksi globaalikasvatus houkuttelee myös opettajia uuden tiedon pariin, sillä se lisää ymmärrystä maailmanlaajuisista kysymyksistä sekä siitä, miten ne linkittyvät toisiinsa. Lisäksi globaalikasvatus auttaa sekä nuoria että aikuisia ymmärtämään, miten omilla valinnoilla on mahdollisuutta vaikuttaa kestävän tulevaisuuden edistämiseen. Globaalikasvatus ohjaakin elinikäiseen oppimiseen, joten sekä opettajat että oppilaat saavat globaalikasvatuksen teemojen kautta valmiudet jatkaa tutkimista ja löytää oma tulokulma kestävän kehityksen toteuttamiseen kaikilla elämän osa-alueilla. 

Tulevaisuuden lisäksi globaalikasvatus auttaa nykyisyyden hahmottamisessa ja menneisyyden jäsentämisessä. Opetusta suunniteltaessa kannattaakin pohtia, millaisia tietotaitoja lapset ja nuoret eniten kaipaavat jatkuvasti muuttuvassa ja nopeutuvassa maailmassa. Globaalikasvatuksen eri teemojen huomioiminen auttaa oppilaita myös koulumaailman ulkopuolella ja johdattaa heitä löytämään uusia näkökulmia globaalin maailman tarkasteluun. Maailmankansalaisen taitojen kehittymisen lisäksi globaalikasvatus tukee nuorten vaikuttamistaitoja, antaa valmiuksia tunnistaa valtarakenteita ja eriarvoisuutta myös kouluyhteisöissä sekä tukee lasten oikeuksien käsittelyä koulussa.

Muutosten suunnittelun ja uusien käytäntöjen käynnistämisen lisäksi pidä mielessä, että et ole yksin. Globaalikasvatus on laaja kenttä, jonka kaikkien teemojen huomioiminen vaatii yhteistyötä ja pitkäjänteisyyttä. Globaalikasvatuksen valtavirtaistaminen vaatii oppiainerajat  ylittävää — ja jopa koulujenvälistä — toimintaa, jotta jokainen teema saa tarvitsemansa huomion.

Lisäksi globaalikasvatus sisältää niin monia eri näkökulmia, että oppiaineesta riippumatta jokainen opettaja voi löytää motivaatiota globaalikasvatuksen teemojen käsittelyyn.

Uusimmat artikkelit