Viisi henkilöä pöydän äärellä.
Blogi

Kallaveden lukio – ihmisoikeustyötä vuosikymmeniä

Ihmisoikeustyö on nyt hyvin ajankohtaista rasismin ja vihapuheiden sekä eriarvoisuuden kasvun myötä. Meillä Kallaveden lukiossa on tartuttu toimeen monen eri projektin avulla.

Teksti: Globaalikasvatus tutuksi

Tällä hetkellä koulumme suurin ihmisoikeuksiin liittyvä hanke on ErasmusPlus-projekti, jonka aiheena on Human rights education – stand up for your rights.

Kahden vuoden aikana opiskelijat tutustuvat ihmisoikeuksiin valtion, koulun ja yksilön tasolla. Työtä tehdään verkossa, yhteistyössä eri kansalaisjärjestöjen kanssa sekä Ranskaan ja Italiaan suuntautuvilla opintomatkoilla. Koko projektin päämääränä on lisätä tietoisuutta ihmisoikeuksista ja kouluttaa projektiin osallistuvista nuorista omassa koulussaan toimivia ihmisoikeuslähettiläitä.

Jo aiemmin, mutta erityisesti ErasmusPlus-projektin aikana, koulussa on tehty ja tehdään paljon yhteistyötä useiden kansalaisjärjestöjen kanssa, muun muassa Taksvärkin, Amnestyn ja Kepan. Opettajat ja myös ErasmusPlus-hankkeessa mukana olevat opiskelijat saavat osallistua Koulu maailmaa muuttamaan -hankkeen ihmisoikeuskoulutukseen lukuvuoden aikana.

ErasmusPlus -projektin lisäksi Kallaveden lukio on mukana Nordplus Junior –hankkeessa yhdessä tanskalaisen Tietgen Handelsgymnasiumin kanssa. Projektin aiheena on Culture and learning – preparing for 21st Century Skills.

***

Kallaveden lukio nimitettiin Unesco-kouluksi jo vuonna 1984 ja YK-kouluksi vuonna 2014. Koulussa noudatetaan YK:n ja Unescon arvoperustaa jokapäiväisessä koulutyössä.

Kallaveden lukiolla on aina ollut paljon kansainvälistä toimintaa: esimerkiksi nuorten vaikuttamisen keinoihin liittyvä Lingua-hanke Belgian Voerenin lukion kanssa, kestävään kehitykseen liittyvä Comenius-hanke ranskalaisen, saksalaisen ja espanjalaisen koulun kanssa sekä useita ystävyyskouluja esimerkiksi Italiassa ja Saksassa.

Kallaveden lukio tekee siis paljon ja monenlaista kansainvälisyyskasvatusta, johon liittyy myös rauhan- ja ihmisoikeuskasvatus: kaikessa toiminnassa yritetään lisätä yhteiskunnallista vastuuta ja opiskelijoiden tasa-arvoista huomioimista. Esimerkiksi kaikki opiskelijat voivat hakea mukaan kaikkiin koulun projekteihin vanhempien taloudellisesta asemasta riippumatta. Opiskelijakunnan hallitus on kaikissa koulun työryhmissä mukana ja tätä kautta opiskelijat voivat vaikuttaa koulun toimintaan. Opiskelijakunnan hallitus tukee myös taloudellisesti kummipoikaansa Nigerissä sekä järjestää vuosittaisen taksvärkkikeräyksen. Lisäksi syksyllä 2016 koulun opiskelijat perustivat kouluun oman Amnesty-ryhmän, joka on muun muassa mukana Kirjeitä vapaudelle -kampanjassa.

Kallaveden lukio on saanut myös OKKA-säätiön kestävän kehityksen sertifikaatin vuonna 2013 pitkäjänteisen ympäristötyön seurauksena. Kestävän kehityksen sertifikaatti edellyttää, että kaikki sen osa-alueet toteutuvat riittävän hyvin: erityisesti sosiaalinen kestävyys tarkoittaa, että yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa edistetään kaikkien koulussa työskentelevien kesken. Tulevaisuudessa ihmisoikeustyön merkitys ja tärkeys korostuu entisestään.

Hanne Lyytinen, Jutta Mäkisalo, Mervi Pöysä ja Jari Simonen

Kirjoittajat ovat Kallaveden lukion ErasmusPlus-tiimin vastuuopettajia.

***

Kirjoitus on osa Globaalikasvatus tutuksi -blogisarjaa, jossa globaalikasvatuksen asiantuntijat järjestöistä ja tutkimuskentältä, opettajat ja kehityspolitiikan ammattilaiset kirjoittavat globaalikasvatuksesta.

Lisätietoa Kallaveden lukion globaalikasvatuksen yhteistyötahoista

Erasmus+ on Euroopan unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelma, joka rahoittaa toimialoilla tehtävää eurooppalaista yhteistyötä. Ohjelman tavoitteena on koulutuksen ja nuorisotyön kehittäminen sekä nuorten koulutustason, taitojen ja työllisyysmahdollisuuksien parantaminen. Alahankkeiden teemat ovat: Tukea liikkuvuudelle, yhteistyöhankkeille ja politiikan uudistamiselle ja Tukea urheilulle ja liikunnalle

Amnestyn vuosittaisen, kansainvälisen Kirjeitä Vapaudelle -kampanjan koulujen kirjemaraton on yläkouluun, toiselle asteelle ja kansanopistoihin suunnattu oppitunti, jonka aikana oppilaat kirjoittavat vaikuttamiskirjeitä ja solidaarisuusviestejä ihmisoikeusloukkauksia kokeneiden ihmisten tukemiseksi. Viranomaiselle lähetetty vetoomus painostaa häntä muuttamaan toimintaansa ja solidaarisuusviesti tuo toivoa hädässä olevalle.

Maailmanlaajuisen Unesco-kouluverkoston (UNESCO ASPnet – Associated Schools Project Network) tarkoituksena on edistää kulttuurienvälistä vuorovaikutusta, rauhaa, kestävää kehitystä ja laadukasta koulutusta. Suomessa toimii tällä hetkellä noin 70 ASPnet-statuksen saanutta koulua ja oppilaitosta.

Suomen Unesco-koulut pyrkivät toiminnallaan lisäämään lasten ja nuorten kansainvälistä kulttuurista ymmärtämystä ja osaamista sekä valmistamaan heitä kohtaamaan menestyksekkäästi monimutkaistuvan maailman haasteet. Unesco-kouluilla on monenlaista toimintaa, muun muassa ystävyyskouluja eri puolilla maailmaa ja yhteistyöprojekteja muiden koulujen kanssa. Unesco-koulut myös testaavat Unescon aineistoja ja jakavat hyviä käytänteitä.

Kuulumalla Suomen YK-liiton koordinoimaan YK-kouluverkostoon oppilaitos saa ensimmäisten joukossa tietoa YK-liiton toiminnoista ja tapahtumista sekä lisämateriaalia ja tukea eri kestävän kehityksen teemojen käsittelyyn. YK-koulut voivat tilata Maailman parhaat uutiset -kampanjalehtiä, YK yksissä kansissa -tietokirjaa, Nuoret, rauha ja turvallisuus -julistesarjan sekä YK-ilmapalloja.

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi on Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö – OKKA-säätiön ylläpitämä järjestelmä, joka tarjoaa arviointityökaluja, materiaaleja, neuvontaa ja koulutusta koulujen ja oppilaitosten kestävän kehityksen työn tueksi. Järjestelmä mahdollistaa myös ulkoisen arvioinnin ja sertifikaatin hakemisen.

Uusimmat artikkelit