Kuvassa viittaava käsi.
Blogi

Koulu maailmaa muuttamaan: Kolme tärkeintä oivallusta

Koulu maailmaa muuttamaan -hanke on tukenut koulujen globaalikasvatusta uuden opetussuunnitelman hengessä. Saimme paljon aikaan, mutta mitä kahdesta vuodesta jäi käteen? Listasimme kolme tärkeää pointtia.

Teksti: Hannu Niemelä Kuva: Teemu Kumpulainen / Kepa

Järjestöjen yhdessä toteuttama ja Kepan koordinoima Koulu maailmaa muuttamaan -hanke päättyi vuoden vaihteessa. Kaksivuotisessa hankkeessa järjestettiin yhteensä 61 koulutusta, jotka keräsivät huikeat 2 234 osallistujaa. Hankkeessa tuotettiin lisäksi opettajien itsenäistä oppimista tukemaan verkkoaineistot globaalikasvatuksen eri aihepiireistä. Verkko-oppimisaineisto löytyy hankkeen verkkosivustolta.

1. Globaalikasvatus elinikäisen oppimisen ytimessä

Globaalikasvatuksessa opitaan ymmärtämään maailman eri ilmiöiden keskinäisriippuvaisuutta, elämään ihmisiksi, toimimaan reilusti toiset huomioiden ja erilaisuutta kunnioittaen sekä löytämään tapoja vaalia hyvää ja kestävää elämää itselle, muille ja ympäristölle.

Globaalikasvatuksessa perehdytään globaalin oikeudenmukaisuuden ja kestävän elämäntavan periaatteisiin, tutkitaan näitä eri näkökulmista ja etsitään keinoja edistää niitä käytännössä jokapäiväisessä arjessa.

Tämä haastaa luonnostaan kriittiseen ajatteluun, luovuuteen, ongelmanratkaisuun, empatiaan ja yhteistyöhön. Nämä ovat nyt ja tulevaisuudessa tarvittavia kansalaistaitoja. Näiden taitojen oppiminen on koulun perustehtävän ja opetussuunnitelman ytimessä.

2. Jokainen kasvattaja on globaalikasvattaja – joko tietoisesti tai tietämättään.

Kaikki kasvatus on intentionaalista ja siihen liittyy vallankäyttöä. Mitä ja miten valitsemme opettaa, ja mihin kiinnitämme kasvatustilanteissa huomion, riippuu sekä opetussuunnitelmasta, koulun toimintakulttuurista, että opettajan omista asenteista ja arvoista – myös piiloisista.

Nämä valinnat viestivät oppijoille siitä, mikä on tärkeää oppia ja osata ja mikä on arvokasta. Mitä huomioidaan ja mitä jätetään huomioimatta vaikuttavat osaltaan siihen, minkälainen käsitys maailmasta opetuksen kautta rakentuu.

Globaalikasvatuksen aihepiirit koskettavat kaikkia rehtoreita, opettajia ja kasvattajia riippumatta oppiaineesta, luokka-asteesta tai onko kasvatus ja opetus luonteeltaan virallista tai epävirallista. Oppiaineiden tieto on tärkeää. Se tarjoaa käsitteellisiä ja kielellisiä valmiuksia.

Vielä tärkeämpää on miten ja mihin tietoa käytetään? Se on taitoa soveltaa opittua tarkoituksenmukaisesti. Globaalikasvatus tarjoaa jokaisen arkea koskettavan ja kiehtovan ajankohtaisen sovellutuspaikan, minkä tahansa oppiaineen tai taidon oppimisessa.

3. Maailmaa muutetaan yhteistyöllä

Uudet opetussuunnitelman perusteet haastavat perinteisen yksin opettamisen kulttuurin. Opettaja ei voi eikä tarvitse olla kaiken asiantuntija, vaan opetusta on hyvä toteuttaa yhteistyössä toisten opettajien ja eri alojen asiantuntijoiden kanssa. Globaalikasvatus on luonteeltaan laaja-alaista ja edellyttää yhteistyötä koulun sisällä sekä koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa.

Kansalaisjärjestöissä on paljon suoraan hyödynnettävissä olevaa globaalikasvatuksen asiantuntemusta ja tukea opetuksen toteuttamiseen. Yhteistyö voi olla monenlaista. Koulu maailmaa muuttamaan -hankkeen järjestöt ovat globaalikasvatuksen ammattilaisia. Ne auttavat mielellään jalkauttamaan kouluihin globaalikasvatuksen osa-alueita ja niihin liittyviä pedagogisia työvälineitä.

Järjestöt voivat tarjota kouluvierailijoita, kampanjoita tai olla vaikkapa työryhmien tukena. Hankkeen pilottikouluissa kansalaisjärjestöjen tukea on hyödynnetty myös esimerkiksi globaalikasvatusta käsittelevissä valinnaisaineissa ja opintokokonaisuuksissa.

Järjestöt ovat myös osa kansalaisyhteiskuntaa, joiden tehtävänä on vaikuttaa yhteiskuntaan. Opetuksen tuen lisäksi ne voivat tarjota kouluille myös vaikutusmahdollisuuksia ja osallistumista.

Hanke päättyi, mutta globaalikasvatuksen edistämiseksi tarvittava ja tehtävä työ ei. Myös keväällä 2018 on järjestetty koulutuksia ja vielä ehtii mukaan tulossa oleviin koulutuksiin.

Uusimmat artikkelit