Blogi

Lähde mukaan KVK:n kansalliseen referenssiryhmään!

Teksti: Anisa Doty

Suomessa kansainvälisyyskasvatusta toteuttavia järjestöjen edustajia ja henkilöitä kutsutaan mukaan kansainvälisyyskasvatuksen referenssiryhmään.

Kansainvälisyyskasvatuksen strateginen työ on käynnistynyt niin kansallisesti kuin EU-tasollakin. Jotta eri strategioiden toimeenpanemiset vastaisivat myös toimijoiden näkemyksiä ja tavoitteita, tarvitaan erilaisia foorumeita keskustella yhdessä järjestöjen näkemyksistä.

Ensimmäinen kansallisen referenssiryhmän kokous järjestetään torstaina 2.10.2008 klo 9 Kehys ry:n tiloissa Töölöntorinkatu 2B, 5 krs.

Valtioneuvosto nimitti keväällä 2007 asiantuntijaryhmän toteuttamaan ”Kasvaminen maailmanlaajuiseen vastuuseen / Fostran till globalt ansvar”-hanketta.  Opetusministeriön vetämän hankkeen keskeinen tavoite on lisätä globaalikasvatuksen laatua ja vaikuttavuutta sekä edistää globaalia kasvatusta Euroopan neuvoston Pohjoinen-Etelä -keskuksen tekemässä Suomen kansainvälisyyskasvatusta koskevassa arvioinnissa (syyskuu 2004) käytettyjen määritelmien mukaisesti. Kansalaisyhteiskuntaa valtioneuvoston nimittämässä työryhmässä edustaa Rilli Lappalainen.

Asiantuntijatyöryhmän tehtävinä on myös

arvioida globaalin kasvatuksen ja sen avainkäsitteiden merkitystä kansallisessa ja kansainvälisessä politiikkakehyksessä
muodostaa globaalin kasvatuksen ja sen avainkäsitteiden osalta Suomen visio eli tahtotila sekä laatia tavoitteet sisältävä strategia
esittää perusteltu näkemys toimintalinjauksista ja -periaatteista sekä ehdotuksia toimenpiteiden toteuttamisesta, seurannasta ja arvioinnista sekä
esittää näkemys globaalikasvatuksen nykytilanteesta ja kehittämistarpeista Suomessa.

Eurooppalaisten kehitysyhteistyöjärjestöjen kattojärjestö CONCORD kokoaa  kansainvälisyyskasvatustyöryhmäänsä Development Education Forum (DEF) edustajan kustakin EU-jäsenmaasta sekä kansainvälisistä verkostoista. Sen suomalaisedustajana toimii projektikoordinaattori Katariina Ylipahkala Väestöliitosta. Työryhmä jakaantuu neljään alatyöryhmään: Advocacy, School Curricula, Funding ja Code of Conduct.

Kansainvälisyyskasvatuksen referenssiryhmä kokoontuu tarvittaessa, erityisesti ennen kansallisen prosessin ja DEF:n kokouksia muutaman kerran vuodessa sekä sitä konsultoidaan muutoin sähköpostitse.

Ensimmäinen kokous järjestetään torstaina 2.10.2008 klo 9 Kehys ry:n tiloissa Töölöntorinkatu 2B, 5 krs. Tarjoilun järjestämiseksi pyydetään ilmoittautumaan maanantaihin 29.9. mennessä.  

Mikäli kiinnostuit referenssiryhmän toiminnasta ilmoittaudu joko Rilli Lappalaiselle tai Katariina Ylipahkalalle: rilli.lappalainen@kehys.fi ja katariina.ylipahkala@vaestoliitto.fi

 

 

Uusimmat artikkelit