Blogi

Lukion opetussuunnitelma päivitettiin globaalivastuun asialle

Opetushallitus on hyväksynyt lukiokoulutuksen opetussuunnitelman päivitetyt perusteet. Lukion uusi opetussuunnitelma jatkaa vahvasti perusopetuksen uuden opetussuunnitelman linjoilla: globaalikasvatuksen teemat ja aihealueet näkyvät siinä voimakkaasti.Uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön portaittain syyslukukauden 2016 alusta alkaen.

Teksti: Kaija Laurila

Arvoperustan kivijalkana elämän ja ihmisoikeksien kunnioittaminen

Lukion uusi opetussuunnitelma vahvistui. Arvoperustassa korostuvat elämän ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen sekä ihmisarvon loukkaamattomuus. Jatkossa lukio-opetuksessa tunnistetaan myös kestävän elämäntavan ja ekososiaalisen sivistyksen välttämättömyys. Opiskelijoita kannustetaan ymmärtämään oman toimintansa ja globaalin vastuun merkityksen luonnonvarojen kestävässä käytössä, ilmastonmuutoksen hillinnässä ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä.

Perusopetuksen uuden opetussuunnitelman linjassa, lukion opetussuunnitelma ohjaa kansainväliseen yhteistyöhön ja maailmankansalaisuuteen YK:n kehitystavoitteiden suunnassa. Inhimillinen ja kulttuurinen moninaisuus nähdään rikkautena ja eri kieli-, katsomus- ja uskontotaustoista tulevia nuoria kannustetaan löytämään yhteisiä hyvän elämän arvoja.

Aihekokonaisuudet syventävät arvoperustaa

Arvoperustaa syventävät aihekokonaisuudet, jotka otetaan huomioon kaikissa oppiaineissa ja kaikessa koulun toiminnassa. Käytännössä koulujen arjessa ne tulevat näkymään oppiaineiden rajoja ylittävinä opetusteemoina ja laaja-alaisina oppimisalueina, mutta ovat ehdottomasti myös arvokannanottoja ajankohtaisiin aiheisiin. Aihekokonaisuudet sisältävät teemoja kuten aktiivinen kansalaisuus, kestävä elämäntapa ja globaali vastuu, kulttuurien tuntemus ja kansainvälisyys, monilukutaito ja mediat sekä teknologia ja yhteiskunta.

Lähiluku paljastaa, että aihekokonaisuudet sisältävät paljon tärkeätä asiaa. Esimerkiksi kestävä elämäntapa ja globaali vastuu- aihekokonaisuuden pyrkimyksenä on kasvattaa opiskelijoita aktiivisiksi toimijoiksi, joilla on taidot ja tahto toimia kestävän tulevaisuuden puolesta. Aihekokonaisuuden tavoitteiksi on listattu muun muassa eriarvoisuuden ja köyhyyden lievittämiskeinojen tunteminen, ilmastonmuutoksen ja luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen ymmärtäminen sekä tuotannon, kulutuksen ja poliittisten päätösten välisten yhteyksien hahmottaminen. Keskeisenä aihekokonaisuuden toteuttamisessa pidetään opiskelijoiden osallisuutta ja yhteistyötä erityisesti järjestöjen ja muiden koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa.

Järjestöiltä tukea opettajille

Opettajilla on tärkeä tehtävä juurruttaa uudet tavoitteiden opetukseen ja koulujen arkeen. Globaalikasvatusjärjestöt tarjoavat tueksi omaa asiantuntemustaan. Välineitä on ja niitä kehitetään jatkuvasti lisää! Jos nuorille tarjotaan uuden opetussuunnitelman mukaista opetusta, maailman tulevaisuus alkaa näyttää valoisalta.

Lue lisää

OPH: Lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet valmiit 28.10.2015
OPH: Lukion opetussuunnitelman perusteet 2105

Uusimmat artikkelit